VIZIUNEA

         ”Educarea viitoarelor generaţii de elevi pentru învăţare pentru tot parcursul vieţii, în acord cu propriile aspiraţii şi cu nevoile societăţii. O școală cu prestigiu și tradiție,o șansa la performanța pentru fiecare!”

 

MISIUNEA

 •  Construirea identităţii şi a individualităţii şcolii, prin promovarea standardelor academice de excepție;

 •  Elaborarea unei oferte educaţionale conforme cu standardele naţionale şi cu idealurile școlii și ale comunității;

 •  Derularea unui program de selecție și pregătire a elevilor capabili de performanță;

 •  Crearea unui climat de siguranță fizică și libertate spirituală pentru elevii școlii;
 •  Dezvoltarea unor parteneriate locale și europene pentru implementarea valorilor cuprinse în ethosul școlii și pentru promovarea valorilor europene – pluralismul de idei, toleranţa etnică şi socială;

 • Afirmarea și consolidarea imaginii școlii prin integrarea absolvenților în învățământul superior de elită, la nivel național și internațional;

 •  Formarea continuă a profesorilor pentru aplicarea metodelor active de predare și a metodelor alternative de evaluare;

 •  Îmbunătățirea sistemului de management și de asigurare a calității pentru menținerea și ridicarea calității educației oferite;

 •  Monitorizarea progresului obținut în realizarea obiectivelor stabilite conform strategiei de dezvoltare;

 •  Crearea oportunităților pentru educația informală și non-formală (activități extracurriculare și extrașcolare);

 •  Asigurarea bazei materiale adecvate realizării obiectivelor cuprinse în strategia de dezvoltare a școlii;

 • Identificarea și atragerea de surse alternative de finanțare.

 

Actualizat, 17.11.2015, inf. Sandu Simona Elena